Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
 
W dniu 28 grudnia 2022 r. przyjęto program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Prognozę oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
 
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Szczegółowy Opis Priorytetów
 
W dniu 31 marca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 260/23 dotyczącą przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami:
 
 

Kryteria Wyboru

W dniu 23 marca br. Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 przyjął kryteria wyboru projektów dla Programu Regionalnego. Kryteria te wkrótce opublikujemy na naszej stronie.

 

Definicja wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEŁ2027

14 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 319/23 w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument ten ma na celu zapewnienie jednolitej interpretacji oraz wskazanie sposobu ustalenia wartości wskaźników zarówno dla Wnioskodawców, pracowników jednostek wdrażających, jak i w relacjach z innymi instytucjami, w tym Komisji Europejskiej i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami:

 

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego FEŁ2027

28 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Jest to dokument przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego FEŁ2027.

 

Aktualnie trwają dalsze prace nad przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Najbliższe nabory wniosków planowane są w drugiej połowie br. zgodnie z harmonogramem: https://cop.lodzkie.pl/skorzystaj/harmonogram-konkursow


Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z czego 2 mld 745 mln euro przeznaczono na program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.