Beneficjencie pamiętasz o końcowej dacie kwalifikowalności wydatków? Przypominamy, że zgodnie z punktem 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 końcową datą kosztów spełniających kryteria refundacji, rozliczenia zgodnie z umową o dofinansowanie jest 31 grudnia 2023 r., co oznacza że wszystkie wydatki (m.in. zapłaty za faktury, wynagrodzenia, ZUS, US)  muszą być zapłacone do dnia 31.12.2023 r., a środki trwałe/wartości niematerialne i prawne odebrane i wprowadzone do odpowiednich, wymaganych przepisami prawa, ewidencji.

Tym samym za wydatki niekwalifikowalne uznane zostaną te, które zostaną poniesione i zaewidencjonowane po 31.12.2023 r.