Wrzesień kończymy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłoszeniem jeszcze jednego konkursu unijnego w ramach I osi priorytetowej. Tym razem zapraszamy przedsiębiorców do składania projektów w poddziałaniu 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Wsparcie można będzie otrzymać na utworzenie bądź rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, którego produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe. Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne - o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Na dofinansowanie projektów w konkursie przewidziano pulę ponad 65 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 31 października do 31 grudnia br.
Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj...