Zgodnie z harmonogramem naborów konkursów przyjętym uchwałą Nr 1338/19 w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok, zmienioną uchwała Nr 1634/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., przewidziano ogłoszenie konkursu dla poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw przewidziano na I kwartał 2020 roku, natomiast rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie na marzec 2020 roku.

W ww. harmonogramie wskazano orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 500 000 EUR, tj. ok. 2 190 000 zł.
Ogłoszenie konkursu przewidzianego w harmonogramie naborów wniosków w poddziałaniu I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw jest niemożliwe z uwagi na wyczerpanie alokacji w poddziałaniu.