Pandemia COVID-19 stawia wiele nowych wyzwań i szereg pytań związanych również z tematyką funduszy europejskich.
Przedstawiamy Państwu, najczęściej zadawane pytania związane z realizacją i rozliczeniem projektów unijnych dofinansowanych w ramach I/II osi PRO WŁ 2014-2020.
Wszystko o czym należy wiedzieć i co pomoże w realizacji projektów.

 

1. Czy i kiedy mogę złożyć wniosek o korektę harmonogramu płatności, ponieważ zgodnie z aktualnym harmonogramem planowany był wniosek o zaliczkę w marcu, a teraz ten termin należałoby przesunąć na kwiecień?

Korekty harmonogramu płatności można dokonać w momencie złożenia pierwszego wniosku o płatność, który będzie Państwo mogli przesłać w systemie SL 2014 po podpisaniu z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowy o dofinansowanie. Wówczas będzie mogli Państwo zmienić w harmonogramie pierwotnie przewidziane terminy składania wniosków o płatność.

2. Jaki jest obecnie średni czas oczekiwania na zaliczkę od momentu złożenia wniosku o zaliczkę do momentu otrzymania pieniędzy na konto?

Trudno w tym momencie wskazać jednoznacznie średni czas oczekiwania na wypłatę zaliczki. Warunkiem otrzymania zaliczki jest złożenie poprawnego wniosku o zaliczkę, co oznacza, że w przypadku stwierdzonych błędów czy braków Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wezwie Beneficjenta do ich poprawy i usunięcia. W takim przypadku termin przekazania dofinansowania w postaci zaliczki może ulec wydłużeniu.
W sytuacji, kiedy weryfikacja wniosku potwierdzi jednak jego poprawność, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy niezwłocznie przystąpi do jego zatwierdzenia i przekazania tzw. zlecenia płatności. Proszę pamiętać, że Centrum nie wykonuje płatności bezpośrednio na konta Beneficjentów, a podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie przelewu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Terminy przekazywania płatności są z góry określone przez BGK, a sprawdzić je można wchodząc w poniższy link https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Terminarz_platnosci_srodkow_europejskich__PF_2014-2020__w_2020_r..pdf
Można jednak przyjąć, że w przypadku, gdy wniosek o zaliczkę jest pierwszym wnioskiem o płatność w ramach Projektu i nie pełni jednocześnie funkcji wniosku o płatność pośrednią (Beneficjent nie przedstawia w nim poniesionych już wydatków), jest kompletny i nie zawiera błędów, to wypłata zaliczki powinna nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku o płatność.

3. Jaki jest obecnie średni czas oczekiwania na refundację od momentu złożenia wniosku o refundację do momentu otrzymania pieniędzy na konto?

W przypadku refundacji termin oczekiwania na przekazanie płatności również jest uzależniony od poprawności złożonego przez Beneficjenta wniosku. Weryfikacja wniosku refundacyjnego z oczywistych względów trwa dłużej niż wniosku o zaliczkę, ponieważ Centrum Obsługi Przedsiębiorcy musi zweryfikować poprawność przedstawionych wydatków oraz potwierdzić ich kwalifikowalność, by móc przekazać Beneficjentowi środki we wnioskowanej wysokości. Co do zasady ocena wniosku o refundację odbywa się dwutorowo. Wydział Realizacji i Rozliczeń sprawdza wniosek pod kątem zrealizowanego zakresu rzeczowego oraz finansowego, natomiast Wydział Kontroli Projektów weryfikuje poprawność przeprowadzonych postępowań wyłaniających wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych.
Zachęcamy w tym miejscu do zapoznania się ze stroną internetową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, w szczególności z wykazem załączników, jakie Beneficjent powinien załączyć do wniosku o płatność oraz z instrukcją jego wypełniania. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod likiem:
https://www.cop.lodzkie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt
Prosimy pamiętać, iż od jakości i poprawności przygotowanego wniosku o płatności, zależy w głównej mierze termin przekazania dofinansowania.
Zgodnie z umową o dofinansowanie środki finansowe przekazywane są Beneficjentowi w terminie 90 dni od dnia przedłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność. Bieg terminu płatności może zostać wstrzymany przez COP w szczególności w przypadku, gdy kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub nie zostały przedłożone kompletne i odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość poniesionych wydatków lub gdy wszczęto czynności związane z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na przedstawione do rozliczenia wydatki. Należy także pamiętać, że prowadzenie czynności kontrolnych wstrzymuje bieg tego terminu (wypłata płatności końcowej następuje po zakończeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu).

4. Czy protest można wnieść za pośrednictwem e-maila?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z zagrożeniem wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 i chorobę COVID-19, COP w ramach odstępstwa od przyjętej przez siebie procedury, wyraża zgodę na złożenie przez Państwa protestu w drodze korespondencji e- mail. W takim przypadku decyduje data i godzina wpływu protestu na podaną skrzynkę odbiorczą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, tj. za datę skutecznego złożenia protestu przez Wnioskodawcę uznaje się datę jego wpływu na skrzynkę odbiorczą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednocześnie informujemy, że korzystanie z dodatkowej formy składania protestów jest oczywiście dobrowolne. Protest mogą Państwo wnieść także w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz za pomocą platformy elektronicznej e-Usług Publicznych – ePUAP.

5. Czy uzupełnienia do protestu mogę wnieść e-mailem?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z zagrożeniem wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 i chorobę COVID-19, COP w ramach odstępstwa od przyjętej przez siebie procedury, wyraża zgodę na złożenie przez Państwa uzupełnionego protestu (na wezwanie COP) w drodze korespondencji e- mail. W takim przypadku decyduje data i godzina wpływu uzupełnień na podaną skrzynkę odbiorczą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, tj. za datę skutecznego złożenia uzupełnień przez Wnioskodawcę uznaje się datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednocześnie informuję, iż korzystanie z dodatkowej formy składania protestów (oraz uzupełnień) jest oczywiście dobrowolne. Protest i ewentualne uzupełnienia mogą Państwo wnieść także w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz za pomocą platformy elektronicznej e-Usług Publicznych – ePUAP.

6. W jaki sposób wysyłane jest rozpatrzenie protestu?

Rozpatrzenie protestu wysyłane jest do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Taka forma nadania do Państwa korespondencji jest konieczna, ponieważ COP, jako nadawca listu, zlecając dostarczenie go za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, otrzymuje po doręczeniu listu specjalny dodatkowy formularz (tzw. „zwrotkę”), na którym znajduje się dowód doręczenia w postaci Państwa podpisu. W przypadku wszczęcia przez Państwa postępowania sądowego dowód doręczenia, jakim jest „zwrotka”, jest niezbędnym dokumentem stanowiącym potwierdzenie daty otrzymania przez Państwa korespondencji, w celu obliczenia przez WSA terminu na wniesienie skargi na informacje o nieuwzględnieniu protestu.
Zapewniamy Państwa, że COP na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany sytuacji związane z zagrożeniem wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 i chorobę COVID-19 oraz na związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu innych urzędów i instytucji. W razie wprowadzenia ograniczeń w działaniu Poczty Polskiej, które uniemożliwią skuteczne doręczanie Państwu rozstrzygnięć protestów, COP podejmie pracę nad innymi rozwiązaniami.

7. Jestem w czasie kontroli w związku z zakończeniem realizacji projektu. W związku z epidemią nie wykonujecie Państwo kontroli w terenie. Kiedy mogę się spodziewać ostatecznego zakończenia kontroli i rozliczenia ostatniej transzy płatności?

W związku z zagrożeniem COVID-19 jak też podjętymi działaniami w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wprowadzony zostanie system kontroli projektów wykonywanych w siedzibie COP na dokumentach w możliwie jak największej ilości oraz z uwzględnieniem posiadanych możliwości i środków. W związku z powyższym złożenie kompletnej dokumentacji wymaganej przez zespół kontrolujący ma dla Państwa decydujące znaczenie w kontekście otrzymania płatności za poniesione wydatki, ponieważ pozytywna weryfikacja projektu warunkuje proces wypłaty dotacji. Termin zakończenia kontroli jest w zasadniczej mierze uzależniony od sprawności i szybkości przekazywania przez Państwa właściwej dokumentacji i wyjaśnień.

8. W związku z epidemią i pojawiającymi się nieprzewidzianymi okolicznościami zewnętrznymi, jakiego rodzaju zmiany mogę wprowadzić do realizowanego projektu?

Istnieje możliwość wprowadzenia szeregu zmian do realizowanych projektów. Z oczywistych względów ich zakres jest uzależniony od specyfiki danego przedsięwzięcia. Inny zakres aktywności podejmuje Beneficjent w związku z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych, inne zaś działania będą realizowane przez Beneficjentów wdrażających modele biznesowe i biorących udział w wydarzeniach wystawienniczych (np. targach, misjach gospodarczych). Prosimy pamiętać, że ramy modyfikowania projektów wyznaczone są przez zapisy regulaminów konkursów oraz kryteria wyboru projektów. Oznacza to, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy nie może wyrazić zgody na zmianę, która jest sprzeczna z postanowieniami regulaminu konkursu (np. postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17:„Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do dnia 9 lutego 2020 r.”) lub gdy proponowane zmiany wpływają na spełnianie kryteriów wyboru Projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu (np. gdy w ramach oceny merytorycznej oceniany był czas realizacji przedsięwzięcia i wydłużenie tego okresu spowoduje, że Projekt nie otrzymałby wymaganej do wsparcia liczby punktów).
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że najczęściej zgłaszana przez Beneficjentów potrzeba wprowadzenia zmian dotyczy:

 • wydłużenia terminu realizacji projektu,
 • dokonania przesunięć między kategoriami wydatków kwalifikowalnych,
 • zamiany wydarzenia targowego / misji gospodarczej,
 • zmiany wartości docelowych wskaźników produktu / rezultatu,
 • modyfikacji składu personelu badawczego,
 • zmiany formy prawnej Beneficjenta,
 • zmiany wyodrębnionego na cele projektu rachunku bankowego,
 • rezygnacji z ponoszenia wydatku,
 • zmiany miejsca realizacji projektu,
 • zmiany siedziby Beneficjenta.

Jest to katalog otwarty, więc nie wyczerpuje możliwości wprowadzenia innych ewentualnych zmian do projektów w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Jednocześnie uczulamy, że wszelkie zmiany należy zgłaszać za pośrednictwem aplikacji SL 2014 (moduł „KORESPONDENCJA”) w okresie realizacji projektu, który został określony w umowie o dofinansowanie. Jedynie w przypadku przesunięć między kategoriami wydatków kwalifikowalnych dopuszcza się złożenie takiej prośby wraz z wnioskiem o płatność końcową czyli po okresie realizacji projektu.

9. Z jakimi problemami, nieprzewidzianymi na etapie konstruowania wniosku aplikacyjnego, mogę się spotkać realizując projekt w obecnej sytuacji epidemiologicznej?

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji realizacja projektów może być mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa. Katalog ewentualnych utrudnień jest szeroki i może dotyczyć w zależności od charakteru wdrażanego projektu:

 • w projektach inwestycyjnych : opóźnień po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług,
 • w projektach badawczo – rozwojowych: opóźnień w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej,
 • w projektach, w których jednym z elementów jest udział w targach lub misjach: odwołania imprez przez organizatorów targów, przesuwanie terminów imprez,
 • w projektach, w których jednym z elementów jest organizacja wydarzenia: brak możliwości realizacji zadania w obecnej sytuacji/odwołanie wydarzenia,
 • w projektach, w których jednym z elementów jest prowadzenie punktów informacyjnych (stacjonarnych, mobilnych): możliwe ograniczenie ich działalności,
 • w projektach dotyczących zakupu usług: opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi.

Wyżej wymienione sytuacje stanowią przesłankę do zgłoszenia zmian w realizowanych projektach (moduł KORESPONDENCJA w systemie SL 2014).

10 Czy refundacji będą podlegały poniesione koszty związane z udziałem w targach / misjach gospodarczych, które ze względu na sytuację epidemiczną nie mogły się odbyć i zostały odwołane?

Wszelkie przewidziane we wniosku o dofinansowanie koszty, które Beneficjent poniósł celem uczestnictwa w wydarzeniach targowych / misjach gospodarczych (np. bilety lotnicze / kolejowe, zakup materiałów promocyjnych, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, opłata za hotel), a te ostatecznie zostały odwołane, będą mogły podlegać refundacji po dokonaniu przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy analizy, czy powyższe sytuacje są faktycznie związane z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz czy Beneficjent podejmował niezbędne starania związane z odzyskaniem poniesionych kosztów.

11. Czy można wydłużyć termin na złożenie kolejnego wniosku o płatność lub uzupełnień do wniosku o płatność będącego w trakcie weryfikacji?

Co do zasady można wydłużyć zarówno termin złożenia wniosku o płatność („nowego”) jak i uzupełnień do wniosku, który podlegał już weryfikacji przez COP. Można tego dokonać niezależnie od jego funkcji (wniosek sprawozdawczy, wniosek o płatność pośrednią, wniosek o płatność końcową, wniosek rozliczający otrzymaną uprzednio zaliczkę). W tym celu należy wysłać prośbę o wydłużenie terminu na złożenie wniosku/uzupełnień za pośrednictwem modułu „KORESPONDENCJA” w systemie SL 2014.
Szczególną ostrożność zalecamy jednak w przypadku wniosku stanowiącego rozliczenie zaliczki, kiedy to prośba o wydłużenie terminu na złożenie takiego wniosku musi wpłynąć w pierwotnie określonym terminie rozliczenia zaliczki, tj. w terminie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania zaliczki. Złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę jest bowiem jednym z elementów prawidłowego rozliczenia zaliczki (poza samym wydatkowaniem środków) i złożenie go w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie (60 dni kalendarzowych od dnia wpływu zaliczki) uchroni Beneficjenta od naliczenia odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za nieterminowe rozliczenie zaliczki (odsetki takie liczone są od całej kwoty przekazanej zaliczki i od dnia jej przekazania).

12. Co zrobić jeśli z powodu problemów rynkowych nie rozliczyłem w 100% zaliczki, a potrzebuję już kolejnej zaliczki?

W tej sytuacji należy dokonać zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na konto Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz złożyć wniosek o płatność stanowiący rozliczenie zaliczki, w którym Beneficjent przedstawi dokumenty księgowe opłacone ze środków przekazanych w ramach płatności zaliczkowej. W ramach tego samego wniosku Beneficjent może zawnioskować o kolejną transzę zaliczki, jednak jej wypłata będzie uzależniona od prawidłowości rozliczenia uprzednio otrzymanej zaliczki. Zasada jest prosta: możliwość otrzymania kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od rozliczenia uprzednio otrzymanej zaliczki.

13. Czy składać równolegle wniosek o refundację i o zaliczkę czy osobno?

W przypadku chęci otrzymania środków w szybszym terminie, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaleca złożenie osobnego wniosku o zaliczkę. Gdy wniosek o zaliczkę jest pierwszym wnioskiem o płatność w ramach Projektu i nie pełni jednocześnie wniosku o płatność pośrednią (Beneficjent nie przedstawia w nim poniesionych już wydatków), jest kompletny i nie zawiera błędów, to wypłata zaliczki powinna nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku o płatność.
Z oczywistych względów weryfikacja wniosku refundacyjnego trwa dłużej niż wniosku o zaliczkę, ponieważ Centrum Obsługi Przedsiębiorcy musi zweryfikować poprawność przedstawionych wydatków oraz potwierdzić ich kwalifikowalność, by móc przekazać Beneficjentowi środki we wnioskowanej wysokości. Zwyczajowo ocena wniosku o refundację odbywa się dwutorowo. Wydział Realizacji i Rozliczeń sprawdza wniosek pod kątem zrealizowanego zakresu rzeczowego oraz finansowego, natomiast Wydział Kontroli Projektów weryfikuje poprawność przeprowadzonych postępowań wyłaniających wykonawców usług/dostawców towarów. Tym samym termin przekazania dofinansowania w formie refundacji jest dłuższy niż w przypadku zaliczki. Jednakże nie ma formalnych przeszkód, aby Beneficjent mógł złożyć wniosek o płatność będący jednocześnie wnioskiem o refundację oraz wnioskiem o zaliczkę.

14. Gdzie znaleźć wskazówki jak przygotować poprawnie wniosek o płatność?

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, w szczególności z wykazem załączników jakie Beneficjent powinien załączyć do wniosku o płatność oraz z instrukcją wypełniania wniosku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem https://www.cop.lodzkie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt. Prosimy pamiętać, iż od jakości i poprawności przygotowanego wniosku o płatności, zależy w głównej mierze termin przekazania dofinansowania.

15. Czy w związku z problemami związanymi z COVID-19 można wydłużyć termin na rozliczenie zaliczki ?

Można wydłużyć termin na rozliczenie zaliczki, jednak należy pamiętać, że taka prośba powinna wpłynąć w terminie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania zaliczki, czyli w terminie pierwotnie przewidzianym na rozliczenie zaliczki w umowie o dofinansowanie. Wniosek o wydłużenie terminu na rozliczenie zaliczki należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem modułu „KORESPONDENCJA” w systemie SL 2014.

16. Czy może ulec wydłużeniu okres realizacji projektu z powodu odwołania targów?

W przypadku odwołania targów przez organizatora i przeniesieniu wydarzenia na inny termin (wykraczający poza datę zakończenia projektu wskazaną w umowie o dofinansowanie) istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu. Warunkiem jego wydłużenia jest złożenie przez Beneficjenta wniosku o prolongatę tego terminu. Taki wniosek należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem modułu „KORESPONDENCJA” w systemie SL 2014. Aby Centrum Obsługi mogło przychylić się pozytywnie do takiego wniosku powinien on wpłynąć w terminie realizacji projektu aktualnie obowiązującym w umowie o dofinansowanie. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyrazi zgodę na proponowaną zmianę, o ile zmiana ta nie wpływa na spełnianie kryteriów wyboru Projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu oraz gdy nie jest sprzeczna z postanowieniami regulaminu konkursu. Jeżeli w ramach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie oceniany był planowany czas realizacji przedsięwzięcia i wydłużenie tego okresu spowoduje, że Projekt nie otrzymałby wymaganej do wsparcia liczby punktów, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy będzie musiało odrzucić taką prośbę. To samo będzie miało miejsce, gdy np. w regulaminie konkursu został „na sztywno” określony maksymalny termin na zakończenie realizacji projektu. Centrum nie będzie mogło wyrazić zgody na zmianę, jeśli proponowany termin zakończenia wykracza poza termin określony w regulaminie konkursu, ponieważ stanowiłoby to naruszenie regulaminu konkursu.

17. Czy w związku z epidemią można zamienić targi na inne lub na inną edycję?

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy dopuszcza możliwość przeniesienia targów na kolejną edycję tego samego wydarzenia lub zamiany na inne wydarzenie targowe, które profilem i rangą będzie przyczyniać się do osiągnięcia celu projektu oraz założonych wskaźników produktu i rezultatu. Zaproponowana zamienna impreza targowa musi wynikać z aktualizacji strategii biznesowej przedsiębiorstwa, musi dotyczyć tego samego rynku, co pierwotnie wskazana we wniosku o dofinansowanie i musi zapewnić skuteczne wejście przedsiębiorstwa na ten rynek.

18. W związku z problemami w skompletowaniu składu personelu badawczego, czy można dokonywać zmian w tym zakresie?

Beneficjenci co od zasady mogą dowolnie modyfikować skład zespołu badawczego (zmniejszenie zespołu badawczego, powiększenie, zmiana formy zaangażowania pracowników /współpracowników). Wprowadzając zmiany w tym zakresie Beneficjent powinien pamiętać, że wprowadzone modyfikacje nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie celu projektu, w szczególności na realizację założonego na etapie aplikowania o środki unijne planu prac badawczo-rozwojowych oraz wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu. Zatem wprowadzając zmiany osobowe w zakresie personelu zarządzającego i badawczego, należy mieć na względzie, by „nowy” personel posiadał adekwatne doświadczenie, wiedzę merytoryczną i umiejętności. Jednoczenie należy pamiętać, że łączne zaangażowanie pojedynczego członka zespołu badawczego, niezależnie od formy jego zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych ze środków UE nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Zmiany takie nie mogą prowadzić również do zwiększenia całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania, przewidzianych w umowie o dofinansowanie.

19. Z uwagi na przedłużające się procedury w zakupie niezbędnych odczynników do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych, czy istnieje możliwość wydłużenia prac badawczych zaplanowanych dla danego etapu badań?

Istnieje możliwość wydłużenia prac badawczo – rozwojowych, zwłaszcza jeśli Beneficjent nie osiągnął kamienia milowego określonego we wniosku o dofinansowanie. W analizowanym przypadku możliwe są dwie sytuacje:

 • wydłużenie terminu prac B+R bez konieczności prolongaty terminu realizacji projektu,
 • wydłużenie terminu prac B+R z koniecznością prolongaty terminu realizacji projektu.

W jednym i drugim przypadku Beneficjent powinien złożyć prośbę o wprowadzenie zmian do projektu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014. Prosimy jednocześnie pamiętać, że zmiany w powyższym zakresie (niezależnie od wydłużenia terminu realizacji projektu) nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wydatków kwalifikowalnych oraz kwoty dofinansowania.

20. Czy na etapie realizacji projektu mogę dokonać zmiany podmiotu wykonującego usługę badawczą?

Istnieje możliwość zmiany podmiotu wykonującego usługę badawczą, prosimy jednak pamiętać, iż wykonawcami usługi badawczej mogą być, zgodnie z kryteriami wyboru projektu:

 • jednostki naukowe:
  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, i
  • nstytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne podmioty niewymienione powyżej będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
   w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • pracownicy naukowo-badawczy zatrudnieni w ww. podmiotach na podstawie stosunku pracy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub mający stopień naukowy.
  Pracownicy naukowo-badawczy to osoby wskazane w Podręczniku Frascati (OECD, 2015) jako researchers.

Ponadto należy mieć na względzie, że na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie analizie podlegała również wykonalność organizacyjna projektu, czyli czy dobór wykonawcy usługi badawczej zapewnia osiągnięcie oczekiwanego rezultatu projektu, tj. czy wskazany wykonawca usługi badawczej: posiada doświadczenie i kompetencje adekwatne do zakresu i rodzaju usługi badawczej będącej przedmiotem projektu, oraz czy posiada potencjał kadrowy i techniczny umożliwiający realizację usługi badawczej będącej przedmiotem projektu – czy liczba osób, które zostaną zaangażowane w realizację projektu jest adekwatna do zakresu i rodzaju usługi badawczej oraz czy na rzecz projektu zostaną zaangażowane odpowiednie zasoby techniczne, umożliwiające terminową realizację projektu). Zmiana wykonawcy usługi w ramach przedmiotowego typu projektu będzie skutkować koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej.

21. Czy można zmienić harmonogram płatności?

Korekty harmonogramu płatności można dokonać w dwóch przypadkach:

 • w momencie złożenia pierwszego wniosku o płatność. Wówczas istnieje obowiązek przesłania harmonogramu, niezależnie od tego czy Beneficjent będzie aktualizować terminy złożenia wniosków o płatność czy też harmonogram pozostanie aktualny, w kształcie przewidzianym w umowie o dofinansowanie,
 • w trakcie realizacji projektu w dowolnym momencie, kiedy Beneficjent będzie chciał dokonać aktualizacji danych zawartych w harmonogramie płatności, jednakże działanie to jest

fakultatywne i nie jest wymagane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

22. Jakie wsparcie można uzyskać w ramach Jeremie 2 w związku z epidemią?

Aktualnie, dla wszystkich Ostatecznych Odbiorców dotychczas udzielonego wsparcia w ramach Jeremie 2, wprowadzane są modyfikacje w warunkach instrumentów pożyczkowych, polegające na zapewnieniu dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań wraz z wydłużeniem okresu finansowania oraz wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych. Ponadto podjęto działania mające na celu możliwe obniżenie poziomu oprocentowania pożyczek. Powyższe rozwiązania są wprowadzane przez BGK na bieżąco poprzez zawarcie stosownych porozumień z Pośrednikami Finansowymi, którzy są stroną poszczególnych umów z MŚP. Z uwagi na powyższe to Pośrednicy Finansowi, z którymi zawarli Państwo umowy pożyczkowe, są właściwymi podmiotami dla udzielania MŚP szczegółowych informacji w powyższym zakresie. Przedstawione ułatwienia są również dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców, którzy nadal mogą skorzystać z Pożyczki Rozwojowej dostępnej u Pośredników Finansowych wskazanych tutaj. Ponadto, w ramach inicjatywy Jeremie 2, trwają prace mające na celu opracowanie kolejnych, preferencyjnych produktów dłużnych dedykowanych przedsiębiorcom sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego.

23. Czy mogę starać się o środki z Jeremie 2 jako środki obrotowe?

Tak – inwestycje w kapitał obrotowy są możliwe w ramach dostępnej Pożyczki Rozwojowej, o której więcej tutaj. Dodatkowo, w ramach inicjatywy Jeremie 2, trwają prace mające na celu wprowadzenie kolejnego preferencyjnego produktu dłużnego z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i bieżącej działalności firmy.

24. Czy w związku z tym, że zawieszam działalność ze względu na epidemię, a utrzymuję trwałość projektu, wydłuża mi się okres trwałości?

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie oraz na podstawie punktu 1 Artykułu 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013, naruszenie okresu trwałości projektu następuje w przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

 • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Zawieszenie działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym założenia projektu, spełnia zatem przynajmniej jedną z ww. przesłanek. Jednak mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, w której obecnie się znajdujemy, instytucje szczebla centralnego pracują nad możliwością wprowadzenia odpowiednich zmian w powyższym zakresie.
Na obecną chwilę nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje, którymi moglibyśmy się z Państwem podzielić. W momencie otrzymania odpowiednich instrukcji przedmiotowa informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

25. W związku z problemami firmy spowodowanymi epidemią, nie jesteśmy w stanie zrealizować wskaźników, czy możemy liczyć na wydłużenie okresu do rozliczenia wskaźników?

Na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany, co do zasady, do zrealizowania wskaźników rezultatu bezpośredniego najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz utrzymania ich wartości docelowych do końca okresu trwałości. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Centrum Obsługi Przedsiębiorcy może wydłużyć termin osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego, przy czym IP RPO WŁ zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na powyższe po uprzednim zasięgnięciu opinii IZ RPO WŁ.

26. Czy składając uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, również należy dołączyć Oświadczenie wnioskodawcy?

Tak, jeżeli wniosek będzie przesyłany drogą mailową prosimy o załączenie skanu podpisanego „Oświadczenia”.
Opcja druga, czyli w wersji papierowej, obowiązkowa jest tylko wówczas, gdy wniosek o dofinansowanie lub jego uzupełnienia byłyby złożone na płycie CD.