Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do nas sygnałami od przedsiębiorców informujemy, że:

Zwracamy uwagę, iż wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania do naboru, należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przy użyciu generatora wniosków w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP (§ 8 ust. 12 Wezwania). Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego IP stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i oznacza, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego załączonych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (§ 8 ust. 15 Wezwania).

Złożenie wniosku za pośrednictwem innego systemu informatycznego lub z wykorzystaniem oprogramowania służącego do automatycznego/ autonomicznego generowania wniosków nie może zostać uznane za skuteczne złożenie oświadczenia woli w rozumieniu Wezwania do naboru. Wskazujemy również, iż postępowanie, które w jakikolwiek sposób omija lub usiłuje ominąć zasady naboru, stanowi naruszenie regulaminu konkursu i może być uznane za nieskuteczne złożenie wniosku. W przypadku wykrycia takiej sytuacji przez IP- COP zostanie wszczęte postępowanie w celu stwierdzenia czy nie doszło do usiłowania wyłudzenia dofinansowania.