W 2015 roku rozwijając swoje firmy, ciągle możemy korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W wielu województwach kontynuowane są projekty przewidujące preferencyjne pożyczki skierowane na rozszerzanie działalności gospodarczej. Po szczegółowe informacje na ten temat zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Fundusze na rozwój konkurencyjności firm w latach 2014 – 2020 są zaplanowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez każde województwo. Warto na wstępie zaznaczyć, że środki te jeszcze nie zostały uruchomione. Aktualnie trwają prace nad programami regionalnymi i szczegółowymi zasadami dofinansowania. 

Środki dla przedsiębiorców będą mogły być przeznaczone na wydatki związane z rozszerzaniem działalności gospodarczej, inwestycjami umożliwiającymi wprowadzenie nowych produktów bądź nowych usług. W związku z tym, firmy będą mogły finansować np.:®  

  • prace budowlane czy remontowe,
  • nabycie sprzętów, maszyn i innych środków trwałych,
  • zakup usług,
  • promocję realizowanego projektu. 

Fundusze dla przedsiębiorców w programach regionalnych to także możliwość otrzymania wsparcia na inne kwestie. Szczególnie podkreślane są inwestycje firm w różne rozwiązania informatyczne. Zaplanowano więc dofinansowania m. in. na:

  • wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami z klientem, itp.,
  • rozwój e-handlu,
  • wprowadzanie i rozwój e-usług świadczonych przez firmy,
  • rozwiązania elektroniczne łączące biznes (typu B2B).

Ważne są także dofinansowania na internacjonalizację przedsiębiorstw, czyli przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi handlu międzynarodowego. Wsparcie skierowane zostanie m.in. na udział w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. Podstawą powinno być posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy.

Warto zaznaczyć, że wsparcie dla firm zaplanowane w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020 może być przyznawane także w postaci instrumentów finansowych (np. pożyczek i poręczeń) albo instrumentów mieszanych (łączących wsparcie dotacyjne i zwrotne). Oznacza to, że część inwestycji nie będzie mogła być sfinansowana w postaci dotacji bezzwrotnych. W tej chwili nie dysponujemy jeszcze szczegółowym podziałem, na jakie cele będą dotacje, a na jakie pożyczki. Analizy w tym zakresie są prowadzone przez urzędy marszałkowskie w województwach (są to tzw. ewaluacje ex-ante).

Szczegółowe warunki i listy możliwych do sfinansowania kosztów będą doprecyzowywane różniły się w zależności od województwa, terminu konkursu czy też instytucji przyjmującej wnioski. Warto pamiętać,  że aktualnie trwają jeszcze prace nad szczegółowymi zasadami otrzymywania dofinansowania na rozwój firmy w programach regionalnych na lata 2014 – 2020, a więc m.in. nad takimi kwestiami, jak rodzaje wydatków do dofinansowania, wysokości dofinansowania, poziomy wsparcia, formy wsparcia. 

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania z programów regionalnych udzielają instytucje odpowiedzialne za przygotowanie tego wsparcia w poszczególnych regionach (są to najczęściej Urzędy Marszałkowskie). Zachęcamy także do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w  województwach, które udzielą stosownych informacji. Dane kontaktowe do punktów w regionach