Istnieje możliwość wprowadzenia szeregu zmian do realizowanych projektów. Z oczywistych względów ich zakres jest uzależniony od specyfiki danego przedsięwzięcia. Inny zakres aktywności podejmuje Beneficjent w związku z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych, inne zaś działania będą realizowane przez Beneficjentów wdrażających modele biznesowe i biorących udział w wydarzeniach wystawienniczych (np. targach, misjach gospodarczych). Prosimy pamiętać, że ramy modyfikowania projektów wyznaczone są przez zapisy regulaminów konkursów oraz kryteria wyboru projektów. Oznacza to, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy nie może wyrazić zgody na zmianę, która jest sprzeczna z postanowieniami regulaminu konkursu (np. postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-027/17:„Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do dnia 9 lutego 2020 r.”) lub gdy proponowane zmiany wpływają na spełnianie kryteriów wyboru Projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu (np. gdy w ramach oceny merytorycznej oceniany był czas realizacji przedsięwzięcia i wydłużenie tego okresu spowoduje, że Projekt nie otrzymałby wymaganej do wsparcia liczby punktów).
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że najczęściej zgłaszana przez Beneficjentów potrzeba wprowadzenia zmian dotyczy:

  • wydłużenia terminu realizacji projektu,
  • dokonania przesunięć między kategoriami wydatków kwalifikowalnych,
  • zamiany wydarzenia targowego / misji gospodarczej,
  • zmiany wartości docelowych wskaźników produktu / rezultatu,
  • modyfikacji składu personelu badawczego,
  • zmiany formy prawnej Beneficjenta,
  • zmiany wyodrębnionego na cele projektu rachunku bankowego,
  • rezygnacji z ponoszenia wydatku,
  • zmiany miejsca realizacji projektu,
  • zmiany siedziby Beneficjenta.

Jest to katalog otwarty, więc nie wyczerpuje możliwości wprowadzenia innych ewentualnych zmian do projektów w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Jednocześnie uczulamy, że wszelkie zmiany należy zgłaszać za pośrednictwem aplikacji SL 2014 (moduł „KORESPONDENCJA”) w okresie realizacji projektu, który został określony w umowie o dofinansowanie. Jedynie w przypadku przesunięć między kategoriami wydatków kwalifikowalnych dopuszcza się złożenie takiej prośby wraz z wnioskiem o płatność końcową czyli po okresie realizacji projektu.