Informacje o naborze

 
Termin składania wniosków:
 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 września 2022 r. godz. 8:00, a kończy 28 września 2022 r. godz. 16:00
 
Miejsce składania wniosków:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
 
Sposób składania wniosków:
 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu informatycznego IP pod adresem https://bip.cop.lodzkie.pl/konkurs79.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Do wniosku o dofinansowanie musi być załączony skan Oświadczenia wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
 
Kto może składać wnioski?
 
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).
 
W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19.

Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów dla Działania XIII.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.
 
Finanse
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi - 85 %.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 24 444 142,62 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 62/100).
 
Niezbędne dokumenty
 
Zasady konkursu
pdfKarta produktu - aktualizacja 06.09.2022 r.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
 
Umowa o dofinansowanie
 
 
Inne ważne informacje 
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
 
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
 
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.
 
Pytania i odpowiedzi
 
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Promocji, Informacji i Komunikacji w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55/56 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także za pośrednictwem narzędzia czater dostępnego na stronie www.cop.lodzkie.pl