Wykaz najczęściej popełnianych błędów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 grudnia 2019 r., a kończy 28 lutego 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

 • Miasto Łódź,
 • partnerstwa Miasta Łodzi z następującymi typami podmiotów
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • instytucje otoczenia biznesu. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 

 • przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
 • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
 • organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne, wynikające z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.3, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Projekty mogą być realizowane w ramach jednej z następujących formuł:

a) bez pomocy publicznej i pomocy de minimis na poziomie wnioskodawcy oraz bez pomocy publicznej i pomocy de minimis na poziomie ostatecznych odbiorców,

b) w ramach pomocy publicznej lub pomocy de minimis na poziomie wnioskodawcy oraz bez pomocy publicznej i pomocy de minimis na poziomie ostatecznych odbiorców,

c) w ramach pomocy publicznej lub pomocy de minimis na poziomie wnioskodawcy oraz w ramach pomocy publicznej lub pomocy de minimis na poziomie ostatecznych odbiorców, 

d) z zastosowaniem mechanizmu transferowania korzyści do ostatecznych odbiorców – co oznacza brak wystąpienia pomocy publicznej i pomocy de minimis na poziomie wnioskodawcy oraz udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis ostatecznym odbiorcom.

Nie jest możliwe łączenie w ramach jednego projektu różnych formuł realizacji projektu wskazanych w lit. a) – d).

Pomoc publiczna na rzecz wnioskodawcy lub ostatecznych odbiorców udzielana jest jako pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub pomoc na udział MŚP w targach.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku kosztów objętych pomocą de minimis wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP lub pomocą na udział MŚP w targach wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.

Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 907 997,7‬0 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu - UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu
docOświadczenie partnera
docFormularz dotyczący wystąpienia pomocy publicznej
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie - UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdf
Załącznik 4 do umowy o dofinansowanie UWAGA: Nowy dokument
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..