Nowości w konkursie

Wykaz najczęściej popełnianych błędów

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 listopada 2019 r., a kończy 30 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 (typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 

  • w przypadku pomocy de minimis - 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy na udział MŚP w targach - 50% kosztów kwalifikowalnych.

Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.
Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.

 

2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 43 865 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
doc
Oświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. 
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Prezentacja ze spotkania 12.11.2019

Pytania i odpowiedzi do konkursu 25.11.2019