Nowości w konkursie

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 19 sierpnia 2019 r., a kończy 4 października 2019 r. 18 października 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

  • instytucje otoczenia biznesu,
  • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB.

 

Usługi objęte projektem muszą wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych wskazanych w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 (Typ projektu 1) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 95%.
Wsparcie udzielane Wnioskodawcy stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub regionalną pomoc inwestycyjną, lub pomoc de minimis. 

  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%.
  • Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.


Pomoc w formie pieniężnej dla MŚP (uczestników pilotażu) w ramach programów inkubacji i akceleracji przyznawana jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania – 100%). Pomoc ta nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca może świadczyć uczestnikom pilotażu usługi na warunkach rynkowych (po cenie rynkowej) lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 

Świadczenie usług uczestnikom pilotażu poniżej wartości rynkowej powoduje, że na drugim poziomie wsparcia będzie występować pomoc publiczna (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP) lub pomoc de minimis, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do wypełniania wszelkich obowiązków podmiotu udzielającego pomocy publicznej / pomocy de minimis. 

Wartością pomocy udzielanej uczestnikom pilotażu będzie różnica pomiędzy ceną rynkową usługi a ceną za tę usługę płaconą przez uczestnika pilotażu.

2. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 200 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 29 990 100 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto złotych).

 

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie     UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 10 września 2019 r.
pdfRegulamin konkursu     UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfKatalog usług
docRamowe zasady realizacji projektu
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu     UWAGA: Zaktualizowany dokument
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno - finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pytania i odpowiedzi – spotkanie 11.09.2019