Nowości w konkursie

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 14 sierpnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług na które wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. 

Projekt może obejmować wyłącznie usługi wskazane w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Elementem projektu może być także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli możliwość taka została przewidziana w ww. wykazie usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 (typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 

- do 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis (dotyczy usługi i wdrożenia), 

- do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (dotyczy usługi i wdrożenia),

- do 35% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej, przy czym poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, lub o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa (dotyczy wdrożenia).

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla jednej usługi – 250 000 zł.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem rezultatu danej usługi – 200% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych usługi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 12 883 200,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu
xlsAnaliza ekonomiczno - finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWykaz usług
docWzór oświadczenia IOB


 


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 
(42) 230 15 55 lub (42) 230 15 56 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Materiały ze spotkania.