Nowości w konkursie

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2018 r., a kończy 28 lutego 2019 r.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy, obejmujące nabór wniosków o dofinansowanie ich ocenę oraz rozstrzygnięcie IP w zakresie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzanie listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 27 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
- II runda: 1 – 28 lutego 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Projekt może obejmować wyłącznie usługi wskazane w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Elementem projektu może być także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli możliwość taka została przewidziana w ww. wykazie usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 (typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
- do 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis (dotyczy usługi i wdrożenia),
- do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (dotyczy usługi i wdrożenia),
- do 35% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej, przy czym poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, lub o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa (dotyczy wdrożenia).

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla jednej usługi – 250 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem rezultatu danej usługi – 200% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych usługi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 14 470 063,95 zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 95/100), w tym:
a) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu wynosi 2 209 660,25 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 25/100);
b) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursu wynosi 12 260 403,70 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote 70/100).

 Niezbędne dokumenty

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
docZałącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi (spotkanie z dnia 11.12.2018 roku)

Materiały ze szkolenia (01.02.2019 roku)

Pytania i odpowiedzi (spotkanie z dnia 01.02.2019 roku)