Nowości w konkursie
 

  Informacje o naborze

Termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 8 października 2018 r., a kończy 16 listopada 2018 r. (do godziny 15.00).

Wnioski można składać w terminie od dnia 8 października 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. (do godziny 15.00). Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-041/18. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- przedsiębiorstwa;
- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.
Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:
- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty wpisujące się w zakres tematyczny konkursu, wynikający z Agendy Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
Prace przedwdrożeniowe: 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość projektu ogółem – nie została określona.
3. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 750 000 zł.
4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 561 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych obszarów badawczych wynosi:

a) Obszar badawczy A –  6 468 300,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych)   
b) Obszar badawczy B – 4 312 200,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy dwieście złotych)  
c) Obszar badawczy C – 6 468 300,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych)  
d) Obszar badawczy D – 4 312 200,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy dwieście złotych). 

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfAgenda Badawcza Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”
pdfZakres tematyczny konkursu
pdfPoziomy gotowości technologicznej
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
pdfWzór wniosku o dofinansowanie cz. I
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II
xlsDochód
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
docZałącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Materiały ze spotkania 11.10.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do konkursu część I

Pytania i odpowiedzi do konkursu część II