Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 czerwca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów podmiotów (Beneficjentów):

- instytucje otoczenia biznesu,
- publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

- kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 (Typ projektu 1 i 3) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 95%.

Wsparcie udzielane Wnioskodawcy w niniejszym konkursie w formie dofinansowania na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub regionalną pomoc inwestycyjną, lub pomoc de minimis.

- Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%.
- Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%.
- Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Pomoc w formie pieniężnej dla MŚP (uczestników pilotażu) w ramach programów inkubacji i akceleracji przyznawana jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania – 100%). Pomoc ta nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis dla Wnioskodawcy.

2. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 200 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 000 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych).

 Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfKatalog usług
pdfRamowe zasady realizacji projektu
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I (Microsoft Office)
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. I (OpenOffice)
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II (Microsoft Office)
docWzór wniosku o dofinansowanie cz. II (OpenOffice)
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej

Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Dokumenty dodatkowe

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Materiały ze spotkania 31.07.2018 r.

Pytania i odpowiedzi