Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 6 września 2017 r., a kończy 15 września 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

UWAGA!!!

Zmianie uległ termin składania wniosków. Nabór rozpoczyna się 29 września 2017 r., a kończy 9 października 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Działania I.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Działania I.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu tj.:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania I.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi (zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu konkursu):

  • dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym:

   - maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;
   - maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000,00 euro
na dzień przyznania pomocy;

  • dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tej części.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 000 000 EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 45 306 000 EUR (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta sześć tysięcy euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 192 500 663,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 40/100).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 30 sierpnia 2017 r.
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie z dnia 30 sierpnia 2017 r.          UWAGA: Zaktualizowany dokument
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfKryteria wyboru projektów
pdfMechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy, konsorcjanta, partnera)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla wnioskodawcy, konsorcjanta, partnera) (jeśli dotyczy)
docOświadczenia partnerów/ konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/ projektu partnerskiego
docOświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis (dla wnioskodawcy, konsorcjanta, partnera) (jeśli dotyczy)
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu numer RPLD.01.01.00-IP.02-10-022/17