Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 listopada 2016 r., a kończy 18 listopada 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.3 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • Miasto Łódź

Wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.3: Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
  • tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.2.3: Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną:
do 85% wydatków kwalifikowalnych;
b) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000,00 złotych, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy;
c) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 2 397 000 EUR (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 10 322 680 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
docZasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla wnioskodawcy i partnerów)
docFormularz dotyczący występowania pomocy publicznej
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis
docOświadczenie o realizacji przedsięwzięcia, które nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
docDokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.02.03-IP.02-10-011/16

"Wniosek o dofinansowanie projektu” należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 488)
pdfRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
pdfUstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 731/16 z dnia 28.06.2016 r.
pdfKryteriów wyboru projektów
pdfStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdfWykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1195/15 z dnia 28.09.2016 r.
pdfWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pdfWytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 (EFRR)

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.