Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 czerwca 2016 r., a kończy 14 lipca 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

UWAGA!!!
Zmianie uległ termin składania wniosków. Nabór zakończy się 29 lipca br.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.1.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

 • instytucje otoczenia biznesu;
 • szkoły wyższe – w przypadku inkubatorów akademickich.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.1.2 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:
1) kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in.:

 • przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP na daną usługę lub pakiet usług,
 • opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP,
 • pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP;

2) kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty inkubatorów przedsiębiorczości, w tym m.in.:

 • przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) na daną usługę lub pakiet usług,
 • opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy),
 • pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy).

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:
a)    w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:
do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000,00 złotych, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy;
b)    w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorstwa - 55% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
 • w przypadku pozostałych podmiotów – 35% wydatków kwalifikowalnych

(zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu konkursu).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 7 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 7 500 000 EUR (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 32 910 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych).

 Niezbędne dokumenty

pdfZmiana Regulaminu konkursu z dnia 12 lipca 2016 r.
pdfRegulamin konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie z dnia 12 lipca 2016 r.    UWAGA: Zaktualizowany dokument

pdfOgłoszenie o konkursie
docWzór wniosku o dofinansowanie
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
pdf Zasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)
xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla wnioskodawcy i parterów)
docOświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (dla wnioskodawcy i partnerów)
docOświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

pdfRozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377)
pdfRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 488)
pdfUstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)
pdfSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 586/16 z dnia 19.05.2016 r.
pdfKryteriów wyboru projektów
pdfZasad kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR
pdfStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
pdfRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"
pdfWykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
pdfWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu (§ 22 ust. 1 Regulaminu konkursu). Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w  § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16