Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

I runda: 28 lutego 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. (orientacyjny termin rozstrzygnięcia: listopad 2020 r.);

II runda: 1 września 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. (orientacyjny termin rozstrzygnięcia: marzec 2021 r.)

III runda: 4 stycznia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r. (orientacyjny termin rozstrzygnięcia: lipiec 2021 r.)

Miejsce składania wniosków


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź


Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • jednostek naukowych, szkół wyższych, konsorcjów naukowych z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu
    lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” zawartą w rozporządzeniu 651/2014.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania I.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym:

  • maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;
  • maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;

b) dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych tej części.

3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu - 50 000 000,00 euro.
4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdf Ogłoszenie o konkursie - UWAGA: zaktualizowany dokumen 31.12.2020 r.
pdf
 Ogłoszenie o konkursie - UWAGA: zaktualizowany dokument
pdf Ogłoszenie o konkursie
pdf Regulamin konkursu - UWAGA: zaktualizowany dokument 31.12.2020 r.
pdf Regulamin konkursu  - UWAGA: zaktualizowany dokument
pdf
 Regulamin konkursu
pdf Zasady przygotowania Studium Wykonalności
doc Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych
pdf Kryteria wyboru projektów
pdf Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdf Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
doc Wzór wniosku o dofinansowanie
doc Oświadczenia partnerów/konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/projektu partnerskiego
doc Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego wraz z załącznikami
pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
doc Oświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.

Umowa o dofinansowanie
pdf Wzór umowy o dofinansowanie
pdf Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zip Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
zip Dokumenty dodatkowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 i (42) 230 15 56 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..