Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 czerwca 2020 r., a kończy 13 lipca 2020 r.

Miejsce składania wniosków


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź


Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego IP, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. W przypadku składania wniosku za pomocą formularzu elektronicznego pod adresem https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy podpisane oświadczanie składane jest w formie skanu.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
    Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów:

  • wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


Finanse

Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 148 576 799,48 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdf Ogłoszenie o konkursie
pdf Ogłoszenie o konkursie - UWAGA - zaktualizowany dikument 14.12.2021
pdf Zmiana do regulamin konkursu
pdf Regulamin konkursu UWAGA - zaktualizowany dokument 23.11.2020
pdf Regulamin konkursu UWAGA - zaktualizowany dokument 14.12.2020
pdf Regulamin konkursu
pdf Kryteria wyboru projektów
pdf Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdf Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

doc Wzór wniosku o dofinansowanie
xls Budżet projektu
doc Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego
pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
doc Oświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.

Umowa o dofinansowanie

pdf Wzór umowy o dofinansowanie
pdf Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zip Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
zip Dokumenty dodatkowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wychodząc naprzeciw potrzebom, udostępniamy do Państwa dyspozycji także Poradnik dotyczący zamówień publicznych dla beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Poradnik PZP