Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz. 16.00.
IP zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu naboru, jeśli łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 130% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-071/20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie naboru.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa.

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje typy projektów:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 57 304 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych 00/100).

 

Niezbędne dokumenty

Zasady naboru

pdf Ogłoszenie o naborze
pdf Wezwanie do naboru
pdf Kryteria wyboru projektów
pdf Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności MŚP w ramach PO na lata 2014-2020
pdf Tabela stawek jednostkowych
pdf Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

pdf Wzór wniosku o dofinansowanie
pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

pdf Wzór umowy o dofinansowanie
pdf Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zip Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
zip Dokumenty dodatkowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Brak możliwości wniesienia odwołania wynika z ogłoszenia naboru w trybie nadzwyczajnym.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy
IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..