Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 6 października 2020 r., a kończy 12 października 2020 r. o godz. 16.00.

Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Wezwaniu do naboru. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa.

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje typy projektów:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 57 304 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych 00/100).

 

Niezbędne dokumenty

Zasady naboru

pdf Ogłoszenie o naborze
pdf Wezwanie do naboru - UWAGA! - zaktualizowany dokument 29.01.2021 r.
pdf Uchwała dotycząca Wezwania do naboru - UWAGA! - zaktualizowany dokument
pdf Wezwanie do naboru - UWAGA! - zaktualizowany dokument 30.12.2020 r. - wersja archiwalna
pdf Uchwała dotycząca Wezwania do naboru
pdf Wezwanie do naboru
pdf Kryteria wyboru projektów
pdf Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności MŚP w ramach PO na lata 2014-2020
pdf Tabela stawek jednostkowych
pdf Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ
pdf Załącznik - zasady kwalifkowalności wydatków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

pdf Wzór wniosku o dofinansowanie
pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pdf Poradnik

Umowa o dofinansowanie

pdf Wzór umowy o dofinansowanie
pdf Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zip Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
zip Dokumenty dodatkowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Brak możliwości wniesienia odwołania wynika z ogłoszenia naboru w trybie nadzwyczajnym.

Pytania i odpowiedzi

Zespół Promocji, Informacji i Komunikacji udziela konsultacji w sprawach naboru w godzinach 8:00- 16:00 od poniedziałku do piątku:

Telefonicznie:

42 230 15 55
42 230 15 56
42 230 15 97
42 230 15 88
42 280 74 01
42 230 15 87

za pośrednictwem CZATA, który jest dostępny na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia dotyczące błędów związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego IP należy zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie i odpowiedzi