Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 30 listopada 2020 r., natomiast kończy się w dniu 29 stycznia 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).
2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

pdf Ogłoszenie o konkursie
pdf Regulamin konkursu
pdf Kryteria wyboru projektów
doc Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym i prawnym
pdf Zasady przygotowania Studium Wykonalności
pdf Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdf Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

doc Wzór wniosku o dofinansowanie
Budżet projektu
doc Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
doc Formularz dotyczący występowania pomocy publicznej
doc Oświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego
doc Zapotrzebowanie MŚP na teren inwestycyjny
doc Analiza w zakresie wyczerpania limitu dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych/ niepowielania dostępnej infrastruktury
doc Oświadczenie dotyczące przeznaczenia uzbrajanych terenów inwestycyjnych wyłącznie pod działalność MŚP
doc Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Umowa o dofinansowanie
doc Wzór umowy o dofinansowanie
doc Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zip Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zip Dokumenty dodatkowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.


Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy
IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..