Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 marca 2021 r., a kończy 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć w dni robocze do Punktu Informacyjnego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.
Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów:

  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu:


a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

b) dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu

Ogłoszenie o konkursie
Regulmin konkursu (AKTUALNY DOKUMENT)
Regulamin konkursu
Kryteria wyboru projektów
Klasyfikacja technologii według EUROSTAT
Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie
Budżet projektu
Analiza ekonomiczno-finansowa
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Oświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
Oświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego

Umowa o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
Dokumenty dodatkowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Promocji, Informacji i Komunikacji w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55/56 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., a także za pośrednictwem narzędzia czater dostępnego na stronie www.cop.lodzkie.pl.