Dowiedz się, ile pieniędzy przeznaczono na realizację I i II osi, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny, wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

 

Sposób finansowania I i II osi


Regionalny Program dla województwa łódzkiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może wsparcie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa łódzkiego, na który przeznaczono 2,256 mld € przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 71,87%;
  • Europejski Fundusz Społeczny:  28,13%.

Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego na I i II osie zaplanowano łącznie 476,46 mln euro, co stanowi prawie 30% alokacji na EFRR.

Sposób finansowania I i II osi

Sposób finansowania projektów
W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów, potwierdzających faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.