Korzystanie z unijnych dotacji, obok niewątpliwych korzyści, wiąże się z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować projekt zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo go rozliczyć.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu w ramach danego konkursu. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu i wzywającego do złożenia odpowiednich dokumentów do umowy.  Na złożenie wymaganych dokumentów masz 14 dni. I tu należy pamiętać, że im szybciej dostarczysz komplet poprawnych dokumentów, tym szybciej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy podpisze z Tobą umowę.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Realizując projekt, trzymaj się ściśle zapisów z wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, że nie wolno Ci samodzielnie zmieniać założeń, które wskazałeś we wniosku. Szczególnie ważne jest też przestrzeganie terminów określonych w harmonogramie wydatków. Wszelkie zmiany wymagają konsultacji i zatwierdzenia przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Kwalifikowalność wydatków

Nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany. Wsparciem mogą zostać objęte tylko działania z listy tzw. kosztów kwalifikowanych. O kwalifikowalności decyduje też to, czy dokonasz zakupu zgodnie z obowiązującymi Cię procedurami. Nieprzestrzeganie tych zasad może się skończyć obniżeniem, a nawet całkowitym cofnięciem dotacji.

Baza konkurencyjności FE

Beneficjenci zobowiązani są od dnia 18 stycznia 2016 r. do publikacji zamówień w utworzonej Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Baza jest dostępna pod adresem http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjenci powinni dokonywać wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Co ważne, beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 Wytycznych, tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 pzp. Ponadto, zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi. Instytucje Zarządzające programami będą mogły określić dodatkowe wymogi dotyczące treści zamówień publikowanych w Bazie, specyficzne dla danego programu.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Zasada konkurencyjności została opisana
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konto bankowe

Wszystkie operacje finansowe w Twoim projekcie powinny się odbywać za pośrednictwem wyodrębnionego specjalnie w tym celu konta bankowego. Jego numer podajesz  w umowie o dofinansowanie.

Dokumentacja księgowa

Wszystkie wydatki w ramach projektu powinny być ujęte w tzw. wyodrębnionej dokumentacji księgowej. To taki sposób księgowania, który umożliwia łatwą, szybką i precyzyjną identyfikację wszystkich dokumentów księgowych związanych z projektem.

Rozliczanie projektu

Przez cały okres realizacji projektu powinieneś regularnie informować Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o czynionych postępach. Sprawozdania z postępu w realizacji projektu są integralną częścią wniosku o płatność. Częstotliwość ich składania jest określona w umowie o dofinansowanie – najczęściej dzieje się to minimum raz na 3 miesiące. Wniosek o płatność jest podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej. Więcej szczegółów na temat prawidłowego rozliczenia projektu znajdziesz w zakładce Rozliczaj projekt

Promocja i oznakowanie  

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz prawo, i jednocześnie obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać już od momentu uzyskania dofinansowania, przy okazji wszystkich działań komunikacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Więcej na ten temat w zakładce Poznaj zasady promowania projektu.

Kontrola Projektu

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych – na pewno więc Cię nie ominie. Możesz się jej spodziewać co najmniej raz, na zakończenie projektu, przed wypłatą płatności końcowej.  Więcej na temat kontroli w zakładce Dowiedz się jak przebiega kontrola projektu.

Trwałość projektu

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z unijnego wsparcia. Jeżeli w ramach projektu kupowałeś środki trwałe, budowałeś obiekty lub instalacje bądź też zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.