Komitet Monitorujący RPO WŁ działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej.

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (w tym m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych,  środowiska naukowego, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych).  Funkcję doradczą w KM pełni przedstawiciel Komisji Europejskiej. Ponadto w jego pracach mogą uczestniczyć reprezentanci innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez Przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego KM, zapewniając kontrolę społeczną nad realizacją RPO WŁ 2014-2020. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Jego szczegółowy skład określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu. Tryb pracy oraz zasady działania określa Regulamin działania KM, przyjmowany na jego pierwszym posiedzeniu.

Kompetencje

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • systematyczne badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
  • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
  • konsultowanie i akceptowanie propozycji zmian programu przedstawianyc przez Instytucję Zarządzającą.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla merytorycznego wsparcia uczestników posiedzeń Komitetu oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub wnioskować o ekspertyzy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 10) oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 stycznia 2015 r.  w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020.


Zobacz również