wzory pism

Zasady dofinansowania projektu określa umowa dotacji. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.

Wypłata dotacji

Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w systemie refundacji w formie płatności pośrednich i końcowej, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność i po wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji do Umowy o dofinansowanie. IP RPO WŁ może przekazać Beneficjentowi dofinansowanie w formie zaliczki w jednej lub kliku transzach przy czym Beneficjent zaliczki nie może przeznaczyć na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej działalności podstawowej. Wypłata drugiej i kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od prawidłowego rozliczenia wcześniej otrzymanej zaliczki. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi nie później niż w terminie 90 dni od dnia przekazania przez Beneficjenta kompletnego wniosku o płatność z zastrzeżeniem, iż bieg terminu płatności może zostać przerwany przez IP RPO WŁ, w szczególności w przypadku:

  • gdy kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub nie zostały przedłożone kompletne i odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość poniesionych wydatków;
  • wszczęto czynności związane z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na przedstawione do rozliczenia wydatki.

Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w Umowie o dofinansowanie. Skutki wynikłe z niepoinformowania IP RPO WŁ o zmianie rachunku ponosi Beneficjent. Zmiana Umowy o dofinansowanie wymaga sporządzenia aneksu, co może spowodować wstrzymanie terminu płatności.

Dokumentacja w projekcie

Podstawą przekazania Beneficjentowi środków finansowych (w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wcześniej wydatków) jest złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014 zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta w zakresie obsługi aplikacji SL2014.

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (PDF)
Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (DOC)

Beneficjent zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”.

We wniosku o płatność Beneficjent wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia przedstawionych wydatków, a także przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu. Weryfikacja wniosków o płatność polega w szczególności na sprawdzeniu kwalifikowalności wydatków zgodnie z „Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Ostateczna weryfikacja informacji zawartych w złożonych wnioskach o płatność, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, odbywa się podczas kontroli na miejscu realizacji Projektu po  jego zakończeniu.

Dokumentacja obowiązująca dla wniosków o płatność dla perspektywy 2014-2020.

W przypadku niedostępności aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014 Beneficjent  zgłasza IP RPO WŁ awarię poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie z „Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”. W przypadku potwierdzenia awarii aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014 proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się Beneficjenta z  IP RPO WŁ odbywa się w formie pisemnej. Wszelka korespondencja, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. W przypadku awarii  aplikacji SL2014 Beneficjent zobowiązany jest przygotować wniosek o płatność zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji wypełniania wniosku o płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w przypadku awarii aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014”.