Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę? Warto, abyś wiedział, że na to, by dołączyć do grona beneficjentów, korzystających z środków unijnych nigdy nie jest za późno. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby znaleźć dofinansowanie z I lub II osi, odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową, możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczone  są informacje o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.

Przysługującym środkiem odwoławczym jest protest. Jest to wniosek w formie pisemnej, w którym wnioskujesz o powtórną ocenę projektu uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty. W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub jako wnioskodawca jesteś podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Na decyzję o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że prowadzona dla części wniosków procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania.

Ponadto, jeżeli na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, Twoje odwołanie nie będzie mogło być faktycznie uwzględnione. Wówczas złożony przez Ciebie protest pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia o czym zostaniesz poinformowany pisemnie wraz z możliwością wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Procedura odwoławcza w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15). Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową.

Zobacz również