Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę? Warto, abyś wiedział, że na to, by dołączyć do grona beneficjentów, korzystających z środków unijnych nigdy nie jest za późno. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby znaleźć dofinansowanie z I lub II osi, odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Każdy wniosek o dofinansowanie przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu etapach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z regionalnego programu dla województwa łódzkiego. Ocena przeprowadzana jest przez komisję oceny projektów. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla danego poddziałania w ramach którego organizowany jest konkurs.

Weryfikacja wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria oceny wskazane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

 

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany, czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w regionalnym programie dla województwa łódzkiego, oraz czy został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zero-jedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich, Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.
Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

  • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji,
  • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
  • rodzaj beneficjenta (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:

 - zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,

- kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi np. na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi itp.),
- zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej.

  • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych działań m.in. z:

- zasięgiem geograficznym programu,
- politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,

  • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:

- wymagana liczba egzemplarzy wniosku,
- złożenie wniosku na wszystkich wymaganych nośnikach,
- poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
- kompletność wymaganych załączników,
- poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności zgodność z:
- wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu zgodnie z regulaminem konkursu. Brane tu są pod uwagę m.in. poprawność analizy finansowej, zasadność oraz wykonalność zaproponowanych w projekcie rozwiązań technicznych, wykonalność ekonomiczna i organizacyjna.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od działania w programie, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wybrać do dofinansowania wnioski w największym stopniu odpowiadające celom programu, mogą zostać wskazane kryteria pełniące rolę rozstrzygających. I tak na przykład w przypadku projektów, które uzyskały jednakową liczbę punktów, o wyborze do dofinansowania decyduje liczba punktów uzyskanych w kryteriach wyszczególnionych w regulaminie konkursu.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór projektów

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest na stronie konkursu.

 

Zobacz również